strona główna »   katalog urządzeń »
 

ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA ORAZ GWARANCJA
JAKOŚCI URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY
ODWRÓCONA OSMOZA

 

PARAMETRY FUNKCJONALNE URZĄDZENIA.

1.

Urządzenie przeznaczone jest do uzdatniania wody pitnej.

2.

Urządzenie - przy przestrzeganiu zasad prawidłowej eksploatacji - niweluje:
- substancje rozpuszczalne w wodzie w min 90 %,
- bakterie i wirusy w 99,9 %.

3.

Zakres filtracji oraz wydajność urządzenia przedstawiają tabele umieszczone w książce serwisowej.

  ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA. WARUNKI GWARANCJI
4. Producent gwarantuje sprawne funkcjonowanie urządzenia pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania przez Użytkownika poniższych zasad prawidłowego użytkowania (wieczysta gwarancja). Urządzenie służy do oczyszczania wody z zawartych w niej elementów. Użytkownik indywidualnie winien ustalić ewentualny poziom i zakres stosowania preparatów wspomagających. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub brak stosowania wyżej wymienionych preparatów.
6.

Urządzenie może być wykorzystywane tylko i wyłącznie w indywidualnych gospodarstwach domowych dla przygotowania wody użytkowanej tylko i wyłącznie w celach spożywczych.

7.

Urządzenie musi być zainstalowane przez autoryzowany przez Producenta serwis na dodatkowym kranie będącym częścią składową urządzenia.

8.

Urządzenie może być wykorzystywane tylko i wyłącznie, gdy woda zasilająca spełnia poniższe parametry:
- ciśnienie w przedziale 2,45 - 10,5 atmosfery; Producent ostrzega, iż w przypadku zbyt niskiego ciśnienia wody może drastycznie spaść wydajność i jakość urządzenia (ciśnienie własne zbiornika na wodę może w takim przypadku blokować jego napełnienie się; tego typu niedogodność nie jest objęta gwarancją, a koszty ewentualnego przyjazdu serwisu do usunięcia tej niedogodności ponosi Użytkownik),
- temperaturę na wejściu 2 - 45 stopni Celsjusza,
- ciągłe zasilanie dla urządzeń wyposażonych w lampy UV - prąd zmienny 50 Hz, 220V +/-5%
- maksymalna wartość substancji rozpuszczalnych w wodzie wynosi na jeden litr dla: JUNIOR F200 max 1700mg/1, (BASSIS F300, UNIWESAL F500, GRANDE F600, GRANDE SPECIAL F700, ROYAL F800) max 2000mg/1.

 

GWARANCJA JAKOŚCI - SERWIS GWARANCYJNY

9.

Producent - za pośrednictwem autoryzowanego serwisu - raz na 12 miesięcy dokonuje bezpłatnego przeglądu urządzenia.

10.

Użytkownik bezwzględnie zobowiązany jest do systematycznej wymiany elementów eksploatacyjnych urządzenia w terminach i na zasadach określonych w książce serwisowej.

11.

Koszt wymiany elementów membrany osmotycznej oraz lampy UV (robocizna) ponosi Producent, cene elementów płaci Użytkownik. Wymiana membrany osmozy oraz lampy UV może być dokonywana tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. O wymianie elementów oraz o rodzaju elementów podlegających najbliższej wymianie Użytkownik zostanie powiadomiony przez producenta. Wkłady filtrujące podlegające wymianie przez Użytkownika (czynności proste - do każdego wkładu instrukcja książce serwisowej), Producent dostarcza Użytkownikowi pocztą za zaliczeniem pocztowym. Użytkownik zobowiązany jest do wymiany danego wkładu niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma elementów podlegających wymianie, winien o powyższym fakcie zawiadomić Biuro Regionalne Producenta.

12.

W przypadku ujawnienia się wady urządzenia - Użytkownik powinien w ciągu 24 godzin poinformować o powyższym Biuro Regionalne Producenta na piśmie/fax lub pod wskazany adres internetowy. Producent - za pośrednictwem autoryzowanego serwisu - będzie się starał usunąć wadę w ciągu 24 godzin od powiadomienia. Normalny termin naprawy wynosi do 14 dni od daty ustalenia wady przez serwis. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy specjalistycznej - termin naprawy wynosi do 30 dni od daty ustalenia wady przez serwis. O klasyfikacji naprawy decyduje autoryzowany serwis. Usuwanie wad odbywa się na koszt Producenta, za wyjątkiem wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia przez Użytkownika lub wad mechanicznych.

13.

Gwarancją 12 miesięczną są objęte lampy UV, zawory i uszczelki.

14.

Gwarancją nie są objęte wszelkie wkłady oraz elementy eksploatacyjne

15.

Wszelkie usuwanie wad, naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Osmoza

16. Użytkownik niezwłocznie powinien powiadomić Biuro Regionalne Producenta o zmianie adresu zamieszkania lub korespondencji w celu zapewnienia ciągłości dostaw wkładów oraz dokonywania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych.

17. Integralną część gwarancji stanowi książka serwisowa.

18. Książka serwisowa jest bezwzględnie wymaganym dokumentem do uznania reklamacji przez autoryzowany serwis Producenta.

 

OSMOZA - Filtry z Wieczystą Gwarancją

 
select your language:
design by Osmoza.com
copyright 2002
wszystkie prawa zastrzeżone dla NOBEL - Alfa
OSMOZA - Filtry do wody pitnej